PROGRAM OPĆIH JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM

OPĆIH JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU

 NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

I. UVODNI DIO

 

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu (osnovnom i srednjoškolskom) na području Grada Knina, slijedom čega su u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu, planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.602.000,00 kuna.

 

II. OBLICI POMOĆI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA KNINA

 

 1. Aktivnost: A101501 – Prijevoz predškolske djece         

 

 • Prijevoz predškolske djece ……………………………………… 50.000,00 kuna   

          

Sukladno članku 23.a, stavku 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji propisuje obvezu jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave da u slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, da je ista dužna  osigurati provođenje programa predškole, na način da osigura prijevoz djece do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta.

Grad Knin, u Proračunu za 2019. godinu, za prijevoz predškolske djece za potrebe pohađanja obveznog programa predškole, ovim Programom osigurao je iznos od 50.000,00 kuna.

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

 

 1. Aktivnost: A101503 – Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola ……………………………………………………………………………. 125.000,00 kuna

 

 • Financiranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića … 40.000,00 kuna
 • Sufinanciranje cijene prijevoza učenika – Šibenik ……………….. 85.000,00 kuna   

Pravo na cijenu relacijskih pokaznih karata, učenici srednjih škola ostvaruju za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse, u razdoblju od rujna do lipnja školske godine 2018./2019.

Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (“Narodne novine”, broj 76/18, u daljnjem tekstu: Odluka)  sufinancira 75 % cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke.

Preostali nepokriveni iznos cijene mjesečne karte za učenike srednjih škola iz Golubića, sufinanciraju Grad Knin i odabrani prijevoznik na način da svaka strana sufinancira 50 % od preostalog nepokrivenog iznosa, dok je za prijevoz učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku, za njih 51, Grad Knin će sufinancirati 50% od preostalog nepokrivenog iznosa cijene mjesečne karte.

Planirana sredstva: 125.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

 

 

 1. Aktivnost: A101505 – Sufinanciranje asistenata u nastavi

 

 • Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi …………………………. 107.000,00 kuna

 

Člankom 143. stavkom 6. točkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), propisano je da  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu te da u  svome proračunu može osigurati sredstva za troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama.

Predloženim Programom financirati će se rad pomoćnika u nastavi za šestero djece s poteškoćama u razvoju putem programa Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin „Pomozi mi da učim“, i to u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine.

Za sufinanciranje asistenata u nastavi u 2019. godini izdvojiti će se ukupno 107.000,00 kuna.

Planirana sredstva: 107.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

 

 1. Aktivnost: A101506 – Donacija osnovnim školama za udžbenike učenicima …………………………………………………………………………..1.020.000,00 kuna

 

 • Udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju ………………………  20.000,00 kuna

 

Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva za udžbenike za učenike osnovnih škola u Kninu koji pohađaju nastavu po posebnom programu, odnosno za učenike s teškoćama u razvoju, za što su planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

 • Udžbenici za učenike osnovnih škola …………………………… 1.000.000,00 kuna

 

            Ovim Programom planirana su i sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna za udžbenike za sve učenike Osnovnih škola s područja Grada Knina, i to: O.Š. dr. Franjo Tuđman, koja danas broji ukupno 317 učenika, raspoređenih u 22 razredna odjela i O.Š. Domovinske zahvalnosti-Knin, s ukupno 670 učenika, zajedno s područnom školom u Golubiću, raspoređenih u 37 razrednih odjela.

Trajanje: tijekom 2019. godine

 1. Tekući projekt: T101502 – Donacije za školstvo

 

 • Donacije za školstvo …………………………………………….. 300.000,00 kuna

 

U samoupravnom djelokrugu obavljanja poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) su odgoj i obrazovanje, kao i briga o djeci.

Na području Grada Knina, djeluju dvije osnovne škole i dvije srednje škole. Imajući sluha za probleme i teškoće s kojima se u svome radu škole susreću, najviše financijske prirode, Grad Knin je kroz predloženi Program osigurao sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna kojima će, financirati programi škola za koje se neće raspisivati javni poziv, već će se opseg financiranja provoditi prema zamolbama škola i  raspoloživim sredstvima.

Trajanje: tijekom 2019. godine

III.  ZAVRŠNI DIO

 

Ostvarivanje prava iz ovoga Programa podliježe redovitom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti pod kojima su nastala.

O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, Gradskom vijeću Grada Knina podnosi se polugodišnje i godišnje izvješće.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.

 

 

          PREDSJEDNICA

                                                                                                           Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu