PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15) i članka 33. stavak 1. točka 20. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA

ZA 2019. GODINU

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

– djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i

pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

–  akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,

posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,

–  investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture

pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture.

 

Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom je …………… 1.200.000,00 kuna

 

  1. SREDSTVA ZA SUBJEKTE U KULTURI………………………… 100.000,00 kuna

                                                          

Grad Knin će u 2019. godini s ukupno 100.000,00 kuna financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih kulturnih subjekata koji se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Knina i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15).

           

Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Knina,  početkom 2019. godine.

 

 

  1. SREDSTVA ZA AKCIJE I MANIFESTACIJE U KULTURI KOJE PRIDONOSE   

      RAZVITKU I PROMICANJU KULTURNOG ŽIVOTA ………..  1.100.000,00 kuna,

raspoređuju se kako slijedi:

 

  • Planirana sredstva za kulturne priredbe – općenito…………… 100.000,00 kuna

 

Tijekom 2019. godine Grad Knin će za građane i sve posjetitelje našeg Grada organizirati odgovarajući kulturni program (prigodni koncerti, kazališne predstave, razna predstavljanja knjiga, izložbe i slične kulturne  manifestacije) povodom državnih praznika, blagdana i svih drugih značajnih datuma, kako za Grad Knin, tako i za Republiku Hrvatsku, kao što su: božićni i novogodišnji blagdani, Bogojavljenje ili Sveta tri kralja, dane karnevala, Uskrsne blagdane, Tijelovo (Brašančevo), Praznik rada, Dan Grada i blagdan sv. Ante, Dan antifašističke borbe, Dan državnosti, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Velika Gospa, Dan neovisnosti, Dan Svi sveti i drugi značajniji blagdani.

 

  • Planirana sredstva za obilježavanje najznačajnijih državnih, gradskih i vjerskih

praznika i blagdana, iznose ukupno ……………………………. 850.000,00 kuna,

što uključuje slijedeće:

 

– izdaci za obilježavanje obljetnice „Oluje“…………………………. 550.000,00 kuna

– izdaci za Dan Grada i ostale blagdane ……………………………   200.000,00 kuna                                                                                 

            – izdaci za božićne blagdane………………………………………… 100.000,00 kuna.

 

      2.3. Planirana sredstva za arheološka istraživanja na lokalitetu Kapitul

             ……………………………………………………………………… 150.000,00 kuna

 

            Kako se radi o jednom od najvažnijih srednjovjekovnih lokaliteta u Republici Hrvatskoj, Grad je odlučio pomoći i u navedenom iznosu sufinancirati revizijska istraživanja na lokalitetu Kapitul kod Knina. Najnovijim istraživanjima, pored do sada otkrivenih ostataka kninske katedrale Sv. Bartolomeja iz 13. stoljeća i dijela sjevernih obrambenih zidova, otkrivene su južne i zapadne fortifikacije, čime je povećana površina, a samim tim i troškovi,  istraživanja.

  1. ZAVRŠNI DIO

Ako se u Proračunu Grada Knina u 2019. godini ne budu ostvarivali planirani prihodi, sredstva iz ovog Programa ostvarivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina. Grad Knin će sredstva iz ovog Programa uplaćivat  na žiro-račun onih koji ostvare na njih pravo u roku i na način definiran zasebnim ugovorima koji će se po okončanju rezultata javnog poziva zaključiti sa svim kulturnim subjektima koji budu ispunjavali uvjete.

Za realizaciju ovog Programa zadužen je gradonačelnik, Kulturno vijeće Grada Knina te  nadležni upravni odjeli Grada Knina.

O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, Gradskom vijeću Grada Knina podnosi se polugodišnje i godišnje izvješće.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”.

 

PREDSJEDNICA

                                                                                                Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Program kulture za 2019.