PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, dalje: Zakon) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi

PROGRAM

SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU

GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

 

I. UVODNI DIO

Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom Proračunu za 2019. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.926.000,00 kuna.

Ovim Programom u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu sa ovim Programom te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2019.godini.

II. OBLICI POMOĆI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA KNINA

 1. Aktivnost: A101305 – Jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza invalidnih osoba ……………………………………………….. 110.000,00 kuna
 • Pomoć obiteljima i kućanstvima ……………………………… 100.000,00 kuna

U svrhu pružanja pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, zatim zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama, sukladno kriterijima definiranim u Zaključku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim građanima KLASA: 551-06/14-01/3, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 26. svibnja 2014. godine, Grad Knin će u Proračunu izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu 100.000,00 kuna, a ista će se dodjeljivati na temelju zaprimljenih zamolbi, prema opravdanosti svakog slučaja pojedinačno.

Planirana sredstva: 100.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

 • Sufinanciranje cijene prijevoza invalidnih osoba …………… 10.000,00 kuna

Predmetna sredstva namijenjena su za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Planirana sredstva: 10.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

 

 1. Aktivnost: A101302 – Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu

 

 • Pomoć za rođenje djeteta ……………………………………… 700.000,00 kuna

 

U cilju stimuliranja pronatalitetne politike na području Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu, planirana su sredstva za svako novorođeno dijete u 2019. godini, i to:

 • 3.000,00 kuna za prvo rođeno dijete,
 • 5.000,00 kuna za drugo rođeno dijete,
 • 7.000,00 kuna za treće rođeno dijete,
 • 10.000,00 kuna za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete.

Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i, temeljem podnesenog pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. Navedeno pravo ne mogu ostvariti roditelj/i koji su to pravo ostvarili na području neke druge jedinice lokalne samouprave.

Planirana sredstva: 700.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine

           

 1. Aktivnost: A101306 – Stipendije i školarine

 

 • Isplate učeničkih i studentskih stipendija ……………………. 000,00 kuna

 

Uz isplatu postojećih stipendija te raspisivanje natječaja za 5 učeničkih stipendija, u iznosu od  500,00 kuna mjesečno i 10 studentskih stipendija, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, u 2019. godini, Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 43.000,00 kuna za učeničke (školske) stipendije i 153.000,00 kuna za studentske stipendije.

Planirana sredstva: 196.000,00 kuna

Trajanje: školska, odnosno akademska godina 2018./2019.

 

 1. Aktivnost: A101304 – Sufinanciranje cijene vode

 

 • Naknade troškova stanovanja – sufinanciranje vode  ………. 80.000,00 kuna                                                             

Sukladno Zakonu o socijalnoj srbi, tijekom 2019. godine Grad Knin će korisniku zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu, izdvojiti sredstva za podmirenje  djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na cijene vode, na način da Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, koristeći bazu podataka Centra za socijalnu skrb Kninu, oslobodi pojedine korisnike dijela obaveze po njihovim računima, uz obvezu uplate preostalog dijela. Novčani iznos pomoći stanovanja iznosi mjesečno oko 6.700,00 kuna po pregledu Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin ili na godišnjoj razini približno 80.000,00 kuna.

 1. Aktivnost: A101303 – Ostali izdaci za socijalnu skrb

 

– Ostali izdaci za socijalnu skrb ………………………………. 40.000,00 kuna 

 

Tijekom godine pojave se razni vidovi izdataka koji se po svojoj prirodi svrstavaju u područje socijalne skrbi i druge obveze koje ulaze u kategoriju socijalnih davanja, kao što su mjesečne isplate u iznosu od 1.860,00 kuna temeljem presude Općinskog suda u Kninu iz 1990. godine i ostala plaćanja, po zahtjevu, iz domene pomoći socijalno ugroženim osobama, a  koja nisu obuhvaćena ostalim stavkama socijalnog programa.

Planirana sredstva: 40.000,00 kuna

Trajanje: tijekom 2019. godine.

 

 1. Aktivnost: A101307 – Pomoć u novcu – ogrjev

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

 • Izdaci po zakonu o socijalnoj skrbi – troškovi ogrjeva ………. 800.000,00 kuna

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, i u 2019. godini priznat će se pravo na troškove ogrjeva na način da će se jednom godišnje odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju će odlukom odrediti nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Prema podatcima iz dosadašnjih godina za očekivati je da će se i u 2019. godini za oko 800 korisnika osigurati sredstva u iznosu 950,00 kuna po korisniku, dakle ukupno 800.000,00 kuna.

Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva, doznačuju se najprije u proračun Šibensko-kninskoj županiji, a potom ih županija transferira u IV. kvartalu 2019. godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima.

 

III.    OSTALI OBLICI POMOĆI

 

 1. Naknada za troškove stanovanja                                                                 

 

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi u Gradu Kninu oslobađanje od komunalne naknade vrši se na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine iz sljedećih razloga: 1. ako su korisnici socijalne skrbi (što dokazuju rješenjem ili potvrdom), 2. ako imaju mirovinu manju od trostrukog iznosa novčane pomoći za samce pod uvjetom da ostali članovi kućanstva ne ostvaruju dodatne prihode (što dokazuju rješenjem ili potvrdom) i 3. ako nitko iz kućanstva ne ostvaruje prihode (što dokazuju potvrdom).

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvarit će se na način da nadležni Upravni odjel vrši oslobađanja obveze plaćanja, po zahtjevu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, koji ispunjavaju prednje navedene uvjete.

Vrijednost oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu predviđa se u ukupnom iznosu  oko 100.000,00  kuna.

 

 1. Podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Knin

 

Grad Knin će i tijekom 2019. godine, sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja – korištenja usluga Dječjeg vrtića “CVRČAK” Knin (“Službeno glasilo Grada Knina”, broj 5/18 i 6/18), sufinancirati troškove boravka djece u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Knin na način da se samohranim roditeljima i roditeljima čija ukupna primanja ne prelaze 1.400,00 kuna po jednom članu obitelji, cijena korištenja usluge dječjeg vrtića umanjuje za 1/3 te će ista iznositi:

 • 335,00 kuna za 10-satni program,
 • 200,00 kuna za 5,5,-satni program.

Roditelji – korisnici usluga koji imaju dvije ili više djece upisanih u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin, u plaćanju mjesečne cijene usluge, sudjeluju na sljedeći način:

 • za prvo dijete puni iznos,
 • za drugo dijete 50% od punog iznosa,
 • za treće i svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja mjesečne usluge.

Predviđeni iznos za sufinanciranje troška boravka djece u Dječjem vrtiću „Cvrčak“ Knin, tijekom 2019. godine, je oko 100.000,00 kuna.

         

IV. ZAVRŠNI DIO

 

Pojedinačna prava iz ovog Programa, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi,  ima:

– hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

– stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilant i član njegove obitelji koji zakonito boravi u Republici Hrvatskoj, ima prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom i posebnim propisom.

Iznimno, osoba koja nije obuhvaćena stavcima 1. i 2. ove točke može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu i privremeni smještaj pod uvjetima propisanim Zakonom ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Ostvarivanje prava podliježe redovitom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti pod kojima su nastala.

O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, Gradskom vijeću Grada Knina podnosi se polugodišnje i godišnje izvješće.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada

Knina“.

 

           PREDSJEDNICA

                                                                                                                                   Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Program socijale za 2019.