PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15)  i članka 33. stavka 1. točke 20. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi

 

P R O G R A M

JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU

GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

 

I.

            Programom javnih potreba u sportu na području Grada Knina u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sporta na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina.

Za potrebe sporta, kroz razne oblike, Grad Knin u svom Proračunu za 2019. godinu izdvojio je financijska sredstva u ukupnom iznosu od 946.800,00 kuna.    

 

II.

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina su programi, projekti odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Knin, koje se ostvaruju kroz:

 1. poticanje i promicanje sporta,
  2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
  4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita

sportaša,

 1. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
  6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
  8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin
  9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

 

III.

            Grad Knin će u 2019. godini s ukupno 550.000,00 kuna financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz točke II. ovog Programa, onih sportskih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području sporta, budu ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

IV.

            Raspored sredstava sportskim udrugama, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva koji raspisuje Zajednica sportova Grada Knina, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim Zaključkom, a po prijedlogu nadležnog stručnog Povjerenstva Zajednice sportova Grada Knina, početkom 2019. godine.

 

V.

Na ime suradnje Zajednice sportova Grada Knina sa Hrvatskim olimpijskim odborom, Grad Knin je, u okviru ovoga Programa, predvidio sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna.

 

VI.

Na ime troška zakupnine i najamnine sportskih dvorana u sklopu ovog Programa, Grad Knin, u 2019. godini, planira sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

 

VII.

            Za nagrade po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive, u sklopu ovoga Programa, Grad Knin predviđa sredstva u iznosu od 30.0000,00 kuna.

 

VIII.

Na ime troška participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, u sklopu ovoga Programa za 2019. godinu, osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

 

IX.

Za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, u sklopu ovoga Programa za 2019. godinu, Grad je predvidio iznos od 20.000,00 kuna.

 

X.

Uz isplatu postojećih 6 sportskih stipendija, Grad Knin će u 2019. godini raspisati javni natječaj za dodjelu novih 8 sportskih stipendija za što su, ovim Programom, predviđena sredstva u iznosu od ukupno 76.800, 00 kuna.

Javni natječaj za dodjelu sportske stipendije raspisuje gradonačelnik početkom godine, a ista se dodjeljuje za razdoblje od jedne godine, s početkom isplate od travnja tekuće kalendarske godine.

Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/14), odluku o dodjeli sportskih stipendija donosi gradonačelnik Grada Knina na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina, sukladno rang listi sportaša koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Temeljem odluke o dodjeli sportske stipendije, sa korisnicima stipendije Grad Knin će potpisati ugovor o dodjeli sportske stipendije, kojim će se detaljno regulirati prava i obveze između ugovornih strana.

 

XI.

            Grad Knin će sredstva iz točke III. ovoga Programa uplaćivat  na žiro-račun Zajednice sportova Grada Knina, koji će dalje transferirati sredstva onim sportskim udrugama koje na njih ostvare pravo, a  prema Zaključku kojeg donese gradonačelnik Grada Knina.

Nakon donošenja Zaključka od strane gradonačelnika Grada Knina sklopit će se ugovor sa Zajednicom sportova Grada Knina, a Zajednica sportova Grada Knina će sklopiti zasebne ugovore sa svim sportskim udrugama koje budu uključene u program financiranja.

O izvršenju programa financiranja i utrošku sredstava iz stavka 2. ovoga članka, Zajednica sportova Grada Knina, izvještava Grad Knin, sukladno odredbama Zakona o sportu.

Ako se u Proračunu Grada Knina tijekom 2019. godine ne budu ostvarivali planirani namjenski prihodi, sredstva iz stavka I. ove točke uplaćivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada.

 

XII.

Sredstva navedena u točki V. ovog Programa, uplatit će se na žiro-račun Zajednice sportova Grada Knina, kao kapitalna donacija Zajednici sportova.

XIII.

             O realizaciji ovog Programa (u skladu s realnim financijskim mogućnostima), brinut će se gradonačelnik, Povjerenstvo Zajednice sportova Grada Knina te nadležni upravni odjeli Grada Knina.

 

XIV.

            O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, podnosi se polugodišnje i godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Knina.

 

XV.

            Ovaj Program  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”.

 

 

PREDSJEDNICA

                                                                                                Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Program sporta za 2019.