PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članaka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15)  i članka 33. stavka 1. točke 20. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine,  donosi

 

 PROGRAM

JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

 

 1. OPĆENITO

Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“ broj 4/15):

 • branitelji i stradalnici,
 • demokratska politička kultura,
 • duhovnost,
 • gospodarstvo,
 • hobistička djelatnost,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj,
 • socijalna djelatnost,
 • tehnička kultura,
 • zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode,
 • zaštita i spašavanje, te
 • ostala područja djelovanja.

Grad Knin će u 2019. godini s ukupno 445.000,00 kuna financirati projekte i programe kojima se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih udruga koje se pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba udruga od interesa za Grad Knin u 2019. godini u prednje navedenim područjima, koje budu ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o  financiranju  javnih  potreba  sredstvima  proračuna  Grada  Knina (u kulturi i udrugama civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1, od 11. veljače 1016. godine i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.        

Raspored sredstava udrugama od interesa za Grad Knin, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva, početkom 2019. godine.

Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom je…………. 545.000,00 kuna.

Za redovnu djelatnost Crvenog križa, sukladno čl. 27. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10), za 2019. godinu, predviđena su sredstva u iznos od ……. 100.000,00 kuna.

Od ukupnog iznosa sredstava planiranih ovim Programom Grad Knin će u 2019. godini podupirati rad braniteljskih udruga u iznosu od ………………………………. 60.000,00 kuna.

Za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja tijekom 2019. godine predviđena su sredstva u  iznosu od …………………………………. 360.000,00 kuna.

Za aktivnosti Udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara za 2019. godinu,  predviđena su sredstva u iznosu od …………………………………………… 15.000,00 kuna.

 1. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE POTPOMAŽE I DOPRINOSI POBOLJŠANJU ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM, POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I SLIČNO                   

Ratifikacijom Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom (Konvencija) u Hrvatskom saboru, Republika Hrvatska svrstava se među zemljama koje su prihvatile postupanje vezano za osobe s invaliditetom sukladno najvišim svjetskim standardima poštivanja ljudskih prava.

Kako je Konvencija, nakon ratifikacije stupila na snagu dana 3. svibnja 2008. godine jedinice lokalne samouprave dužne su poštivati odredbe iste te osigurati sredstva za sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom na svome području kao i za sudjelovanje u projektima Europske unije.

Ukupan iznos sredstava predviđen za naprijed navedeno iznosi ……..  10.000,00 kuna.

III.  ZAVRŠNI DIO

Ako se u Proračunu Grada Knina u 2019. godini ne budu ostvarivali planirani prihodi, sredstva iz ovog Programa ostvarivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina. Grad će sredstva iz ovog Programa uplaćivat  na žiro-račun onih udruga koje ostvare na njih pravo u roku i na način definiran zasebnim ugovorima koji će se po okončanju rezultata javnog poziva zaključiti sa svim udrugama koje budu ispunjavale uvjete.

Za realizaciju ovog Programa zadužen je gradonačelnik, Povjerenstvo za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva i nadležni upravni odjeli Grada Knina.

O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, Gradskom vijeću Grada Knina podnosi se polugodišnje i godišnje izvješće.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”.

                                                                                                                        PREDSJEDNICA

                                                                                                Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Program za civilne udruge 2019.