Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Knina

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Knina u 2016. godini (KLASA:132-01/16-01/3, URBROJ:2182/10-02-16-9 od 24. ožujka 2016. godine), na koji je Stručni tim Aktivne politike u zapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dao suglasnost (KLASA: 103-05/16-04/15, Ur.broj: 2182-27-16-04/15 od 8. travnja 2016.),objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Knina.

Tekst Javnog poziva dostupan je u privitku.

JAVNI POZIV GRADA KNINA – 2016