JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2017. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i
sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu
Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga
civilnog društva za 2017. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog
Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu
programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih
potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2017. godinu
(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 16/16), u iznosu od ukupno
415.000,00 kuna.

1 – Javni poziv za financiranje udruga civilnog društva

2 – Prijavnica- civilno društvo

3 – Upute za prijavitelje – civilno društvo

KALENDAR DOGADJANJA 2017. – obrazac