JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2017. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i
sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu
Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za
2017. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći
dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je
Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na
području grada Knina za 2017. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“,
broj 16/16), u iznosu od ukupno 80.000,00 kuna.

1 – Javni poziv za financiranje udruga – kultura

2 – Prijavnica – kultura

3 – Upute za prijavitelje – kultura

KALENDAR DOGADJANJA 2017 – obrazac