Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, koje se ostvaruju kroz:

1.poticanje i promicanje sporta,

2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,

4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,

5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za  Grad  Knin

9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području sporta za 2016. godinu iznosi 375.000,00 kuna, od čega je 300.000,00 kuna iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata, sukladno  Programu javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15).


 

DOKUMENTI:

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA GRAD KNIN U 2016. GODINI

UPUTE UZ JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA GRAD KNIN U 2016. GODINI

Kriteriji za sudjelovanje u javnom pozivu za predlaganje javnih potreba u sportu za 2016. godinu


EKIPNI SPORTOVI    –   Ekipni sportovi – dokumentacija

INDIVIDUALNI SPORTOVI   –    Individualni sportovi – dokumentacija

REKREACIJA   –   Rekreacija – dokumentacija

SPORTAŠI INVALIDI   –   Sportaši invalidi – dokumentacija

SPORTSKE MANIFESTACIJE   –   Sportske manifestacije ( popunjavaju klubovi po potrebi)

Satnica-i-lokacije-Natjecateljski-sportovi-620x255