Poziv za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Knina u 2015. godini (KLASA:132-01/15-01/1, URBROJ:2182/10-02-15-9 od 5. ožujka 2015. godine), gradonačelnica Grada Knina

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u upravnim tijelima  Grada Knina

 

I.

U cilju korištenja paketa mjera za poticanje zapošljavanja – „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Grad Knin iskazuje interes i potrebu za prijemom 8 (osam)  polaznika/ca na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u svoja upravna tijela i to u: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti  i  Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša.

 

II.

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku: Zakon).

 

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

– da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciji nezaposlenih u HZZ-a najmanje 30 dana,

– da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovali, bez

obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju,

– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme,

– da poznaju rad na računalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u sljedećim upravnim tijelima Grada Knina i to:

 

 

Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

 

 

 1. na radno mjesto:      Administrativni referent za uredske poslove,

– potrebno stručno znanje: – srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće

                                                   struke,  

                                                 – poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  1.

 

 

 1. na radno mjesto:     Referent za poslove pisarnice,

– potrebno stručno znanje: – srednja stručna sprema upravne struke,

                                                – poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  1.

 

 

 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

 

 1. 1.  na radno mjesto:                Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne

                                                poslove,

– potrebno stručno znanje: – magistar struke ili stručni specijalist građevinske

   ili arhitektonske struke,

– poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  2.

 

 

 1. 2.  na radno mjesto:                 Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom, protupožarnu

                                                 zaštitu i spašavanje i zaštitu na radu,

    – potrebno stručno znanje:  – magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke,

 – poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  1.

 

 

 1. 3.  na radno mjesto:                  Stručni suradnik za komunalne djelatnosti,

    – potrebno stručno znanje:  – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke,

 – poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  2.

 

 

 1. 4.  na radno mjesto:                 Viši referent za pravne poslove,

    – potrebno stručno znanje:  – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke,

 – poznavanje rada na PC-u

– broj osoba koje će se stručno osposobljavati:  1.

 

 

 

 

 

 

 

V.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

 

U prijavi na javni poziv potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) i naziv upravnog odjela i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

 

Osobe koje ispunjavaju naprijed navedene uvjete dužne su uz prijavu dostaviti:

 

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (domovnica),
 3.   dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (svjedodžba/diploma)
 4. dokaz o radnom stažu  – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi

podataka HZMO,

 1.   ako je evidentiran radni staž potrebno je priložiti potvrdu poslodavca odnosno drugi dokaz da

je prijavljena osoba bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do 12 mjeseci u zvanju za

koje se obrazovala (koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme

tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove),

 1. dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana.
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 3.  presliku osobne iskaznice,
 4. dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje odnosno drugi dokument iz kojeg je razvidan traženi dokaz ili vlastoručno potpisana izjava),

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

 

 

VI.

Za izabrane osobe podnijeti će se HZZ-u zahtjevi za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a po dobivenom odobrenju od strane HZZ s tim će se osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

 

VII.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog odjela,

– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,

– pod vodstvom mentora.

 

 

Osoba na stručnom osposobljavanju nema status službenika i nije u radnom odnosu.

 

Osoba na stručnom osposobljavanju ima pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna mjesečno i trošak prijevoza, koje isplaćuje HZZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

Prijave s dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

GRAD KNIN, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,

 1. Dr. Franje Tuđmana br. 2.,  22300 KNIN,

„Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto   ___________“  (navesti radno mjesto za koje se osoba prijavljuje)

 

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.