III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina donosi:

 

iii_izmjene-i-dopune-plana-nabave-grada-knina-za-2016-godinu