Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga  civilnog društva u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. Godini, od 5. ožujka 2018. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i 2/18), dana 7. ožujka 2018. godine, donosi

 

 

      O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga

civilnog društva u 2018. godini

 

I.

 

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba udruga civilnog društva u ukupnom iznosu od 299.450,00 kuna.

Od ukupnog iznosa sredstava planiranih Programom Grada Knina u 2018. godini će podupirati rad udruga civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom u iznosu 200.000,00 kuna.

Za braniteljske udruge tijekom 2018. godine predviđena su sredstva u  iznosu od   47.700,00 kuna, od kojih je ukupno raspoređeno 29.150,00 kuna.

Za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja tijekom 2018. godine predviđena su sredstva u  iznosu od  41.750,00 kuna.

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina – program 01 – Potpore udrugama civilnog društva (pozicija R0029,38118; pozicija R0030,38119 i pozicija R0031,38119) i ista se odobravaju korisnicima kako slijedi:

 

 

 

R.br.                            Naziv udruge Iznos u kunama
1.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KNIN

200.000,00
2.

UDRUGA PRVI HRVATSKI REDARSTVENIK

PODRUŽNICA ŠIBENSKO-KNINSKA

                 5.000,00

 

3.

UDRUGA HRVATSKIH TARNIH VETERANA

„KNINSKA BOJNA“

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 

6.650,00

4.

 

 

 

UDRUGA PRIPADNIKA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE

HVO

5.000,00

5.

 

 

UDRUGA HVIDRA-A KNIN 12.500,00
6. EKOLOŠKA UDRUGA „KRKA“ KNIN 5.000,00
7. UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA KNINA

2.000,00

 

 

8.

ZAJEDNICA HRVATA BOSNE I HERCEGOVINE

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Podružnica Knin

 

5.000,00

9. UDRUGA PČELARA DRAČA KNIN 3.000,00
10.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

„SVETI BARTOLOMEJ“ KNIN

7.000,00
11. OBRAZOVNO-KULTURNA UDRUGA „PORTA“ KNIN 2.000,00
12. KUGL „PLAVO NEBO“ KNIN 2.000,00
13. UNHNR SINOVI OLUJE 4.000,00
14.

UDRUGA ZA TERAPIJSKO I REKREACIJSKO JAHANJE

„GRABARIJE – KNIN“

3.750,00
15. UDRUGA „RESNIK“ 2.000,00
16. UDRUGA „ZvoniMir“ 3.000,00
17.

MUH – MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE,

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA KNINA

3.000,00

 

 

II.

 

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2018. godinu, namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva od interesa za Grad Knin, koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom, te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

 

 

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić