Grad Knin financira nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola

Grad Knin financira nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola

U nastavku je Zaključak gradonačelnika o financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Knina:

Na temelju članaka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 8/19), gradonačelnik Grada Knina dana 10. srpnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Knina

I. Utvrđuje se da je Grad Knin svojim Programom općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2019. godinu i Proračunom za 2019. godinu, na poziciji – Aktivnost: A101506 – Donacija osnovnim školama za udžbenike učenicima na području Grada Knina, planirao i osigurao sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, i to: Š. dr. Franje Tuđmana (ukupno 317 učenika, raspoređenih u 22 razredna odjela) i O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin (ukupno 670 učenika, zajedno s područnom školom u Golubiću, raspoređenih u 37 razrednih odjela).

II. S obzirom da će se nabava udžbenika za učenike osnovnih škola financirati sredstvima iz državnog proračuna, Grad Knin će financirati nabavu ostalog radnog materijala (radne bilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu).

III. Financiranje nabave ostalog radnog materijala iz točke II. ovog Zaključka obavit će se na način da će roditelji učenika sami kupiti navedeni materijal, a potom Gradu podnijeti Zahtjev za refundaciju troškova nabave ostalog radnog materijala te priložiti račun i potvrdu o upisu djeteta u školu.

IV. Obrazac Zahtjeva u prilogu je ovog Zaključka.

V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj Internet stranici Grada Knina i na oglasnim pločama gradske uprave.

 

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

Zahtjev za priznavanje sredstava za radni materijal