Grad Knin i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu potpisali sporazum o pružanju stručne i znanstvene potpore

Grad Knin i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, odnosno gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac i dekan fakulteta prof. dr. sc. Boris Trogrlić potpisali su sporazum o pružanju stručne i znanstvene potpore u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020 i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u sklopu kojega je predviđena provedba ”Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima” za kojeg su za oba operativna programa predviđena sredstva iz fondova Europske unije.

 

Ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih ulaganjima izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture i sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i usluga vezanih za zapošljavanje.

Sredstva će Gradu Kninu biti dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima će biti definirani projekti koji pridonose ciljevima programa koji će se sufinancirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

Strane Sporazuma suglasno utvrđuju da postoje pretpostavke da Grad Knin kao jedinica lokalne samouprave u skladu sa svojim potrebama povjeri Fakultetu obavljanje poslova znanstvene i stručne potpore u obavljanju poslova iz djelatnosti građevinarstva, arhitekture i geodezije u integriranoj regeneraciji na administrativnom teritoriju Grada Knina odnosno u realizaciji programa.

Sporazumom se utvrđuju osnovna načela znanstvene, stručne i poslovne suradnje u području građevinarstva, arhitekture i geodezije za potrebe Grada Knina, gradskih upravnih odjela te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Knina.

Suradnja između Grada Knina i Fakulteta temeljit će se na primjeni znanstvenih i stručnih metoda u području građevinarstva, arhitekture i geodezije te profesionalnoj odgovornosti prema pokrenutim projektima i podacima koji se koriste za njihovu realizaciju.

Cjeloviti tekst sporazuma u privitku.

Sporazum Grad Knin – GFS (2)- potpisana verzija

gradjevinski split 002