Gradske ustanove privremeno prestaju sa izravnim radom sa strankama

Gradske ustanove privremeno prestaju sa izravnim radom sa strankama

Gradonačelnik Grada Knina je donio

O D L U K U
o privremenom prestanku izravnog rada sa strankama

Gradska uprava Grada Knina, gradske ustanove i trgovačke društva, kojima je Grad Knin vlasnik ili osnivač, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine do daljnjega, iz razloga provedbe preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, prestaju s izravnim radom sa strankama. Rad sa strankama će se odvijati u redovnom radnom vremenu, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati, telefonskim putem te putem elektroničke pošte.