Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu“

Stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj: 153/13 i 65/17), te Zaključka Gradonačelnika Grada Knina KLASA: 350-02/17- 01/03, URBROJ: 2182/10-02- 17-11, od 25. srpnja 2017. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU „Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu“

Tekst Javne rasprave nalazi se u privitku vijesti.

Poziv na javnu raspravu DPU Istočno od gosp zone Lužine u Kninu