JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Strategije razvoja grada Knina

U mjesecu studenom, 2012. godine Grad Knin je pokrenuo postupak izrade Strategije razvoja Grada
Knina, ugovaranjem izrade iste sa trgovačkim društvom Matica d.o.o. Budući predmetna Strategija
nije bila u cijelosti završena i nije bilo mogućnosti da društvo Matica d.o.o. posao privede kraju,
sporazumno je raskinut ugovor sa društvom Matica d.o.o. te potpisan ugovor o završetku izrade
Strategije sa društvom EcoSolutions d.o.o. iz Zagreba.
08.02.2018. godine je održana sjednica Partnerskog vijeća Grada Knina na kojoj je članovima
predstavljena radna verzija konačnog dokumenta Strategije razvoja Grada Knina te donešena odluka
o provođenju otvorene javne rasprave o navedenom dokumentu u kojoj će moći sudjelovati svi
građani grada Knina.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da prouče priloženi dokument Strategije razvoja Grada
Knina te da svoje komentare, sugestije ili kritike pošalju na e-mail adresu: rasprava@knin.hr. Svi
pristigli komentari će biti objedinjeni i proslijeđeni izvoditelju izrade Strategije razvoja Grada Knina,
nakon čega će se izraditi konačna verzija dokumenta, koja će se uputiti na usvajanje Gradskom vijeću
Grada Knina.
Javna rasprava će biti otvorena 30 dana, što znači do zaključno 10. ožujka 2018. godine

1Strategija razvoja Grada Knina 2018-2023 za javnu raspravu