Javni natječaj za izbor zapovjednika JVPa Grada Knina

Javni natječaj za izbor zapovjednika JVPa Grada Knina

Na temelju članaka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09 i 80/10) te članaka 14. i 20. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina URBROJ: 196/2000 od 6. 12. 2000., 15-01/2003 od 6. 10. 2003., 01-01/2009 od 23. 11. 2009., 02-02/2009 od 23. 12. 2009., 03-05/2010 od 12. 2. 2010., 17-01/2012 od 2. 8. 2012., Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

I.

za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina

– 1 izvršitelj (m/ž) na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 • najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ili isti položiti u roku od jedne godine od dana imenovanja
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjerenu presliku diplome
 • ovjerenu presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu
 • presliku vozačke dozvole

II.

za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina

– 1 izvršitelj (m/ž) na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 • najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ili isti položiti u roku od jedne godine od dana imenovanja
 • tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjerenu presliku diplome
 • ovjerenu presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu
 • presliku vozačke dozvole

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati su dužni u prijavi na Javni natječaj naznačiti za koje se radno mjesto prijavljuju.

Svaki kandidat na Javnom natječaju se može prijaviti na oba radna mjesta, te je pritom dovoljno priložiti dokumentaciju propisanu ovim Javnim Natječajem u jednom primjerku.

Rok za prijavu iznosi 15 dana od dana objave (18. 11. 2019. godine).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
Upravno vijeće

Zvonimirova 67, 22 300 Knin

s naznakom “prijava na javni natječaj – NE OTVARATI”.

Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Joško Kovačević