Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 12. stavka 2.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 2/18), stavka II. točke 3.1. i 3.2. Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/20), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku godinu 2020./2021., KLASA: 604-01/21-01/1, URBROJ: 2182/10-02-21-10 od dana 2. veljače 2021. godine te članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“,  broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19 i 4/20), dana 2. veljače 2021. godine,  raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Knina
za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu i Proračunu Grada Knina za 2021. godinu, za školsku/akademsku 2020./2021. godinu raspisuje se javni natječaj za 20 novih korisnika stipendija, i to 10 stipendija za učenike srednjih škola i 10 stipendija za redovne studente.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu stipendije je 15 dana (slovima: petnaest dana) od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na internetskoj stranici Grada Knina.

Javni natječaj, obrazac prijavnice i izjavu možete preuzeti u prilogu:


Ovdje možete pogledati Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina