Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka

U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 11/19) donijelo je Gradsko vijeće Grada Knina na 27. sjednici održanoj 13. rujna 2019.g. Navedena odluka nalazi se u privitku obavijesti.
Gradonačelnik Grada Knina, dana 01. veljače 2021. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ te sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina objavljuje informaciju o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije za Urbanistički plan uređenja „Ex vojarna Krka“. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ nalazi se u privitku obavijesti.


Poziva se zainteresirana javnost da najkasnije do 10. rujna 2021.g. dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ u pisanom obliku na adresu Grad Knin, Ulica dr. F. Tuđmana 2, 22300 Knin, s naznakom:
„SPUO za UPU Ex vojarna Krka“ ili na adresu elektoničke pošte: ana.medvidovic@knin.hr.
Prije donošenja odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će dospjela mišljenja i prijedloge javnosti te tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.