Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva

gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2024. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2024. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2024. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog natječaja moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2024. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 17/23), u iznosima kako slijedi:
– za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 20.000,00 eura,
– za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 73.100,00 eura,
– za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 2.660,00 eura.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:
– razvoj civilnog društva,
– razvoj demokracije,
– rad s osobama s invaliditetom,
– humanitarne djelatnosti,
– socijalne usluge,
– briga za stare i nemoćne,
– rad s djecom i mladima,
– prevencije bolesti ovisnosti,
– prava branitelja iz Domovinskog rata,
– zaštita zdravlja,
– zaštita prava,
– zaštita okoliša,
– borba protiv nasilja u društvu, – kvaliteta življenja.

Putem ovog Javnog natječaja mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 95.760,00 eura, okvirni broj udruga je 27, minimalni iznos donacije je 150,00 eura, a maksimalni 13.500,00 eura, ovisno o području aktivnosti udruge.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina.

Obrasci za prijavu: