Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

J A V N I   P O Z I V
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini

Sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), pravo na troškove ogrjeva ostvaruju isključivo samci ili kućanstva, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Sukladno odredbama Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini (“Narodne novine“, broj 148/20), Skupština Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine donijela je odluku kojom se regulira podmirenje troškova ogrjeva u 2021. godini, na način da se samcu ili kućanstvu, koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju se na drva, može odobriti jednom godišnje novčani iznos od 1.050,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.

 Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  od 1. rujna 2021. godine do zaključno s danom 30. rujna 2021. godine, u Gradu Kninu, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2021. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:
– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Knin
– izjavu korisnika da se grije na drva (izvornik i 1 preslika)
– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.  Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na I. katu, u uredu broj: 23, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.