Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

JAVNI POZIV
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za  pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

 Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  do zaključno s danom 30. rujna 2022. godine, u Gradu Kninu, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:
– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Knin
– izjavu korisnika da se grije na drva 
– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na I. katu, u uredu broj 20, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.