Gradonačelnik Grada Knina raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Knina.

Tekst poziva u nastavku.

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području grada Knina za period 2014. – 2016. godine, KLASA: 320-01/14-01/2 , URBROJ: 2182/10-02-14-1, od 25. rujna 2014. godine te Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-01/14-01/248, URBROJ: 525-07/0212-14-2 od 5. studenog 2014. godine, gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA

U 2015. GODINI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Grada Knina u 2015. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

– Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi

– Potpore u pčelarstvu

– Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje

– Potpore za povećanje stočnog fonda

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI

Potpora se daje za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog usavršavanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju podizanja razine stručnog obrazovanja poljoprivrednika.

Grad Knin sufinancira troškove edukacije i stručnog usavršavanja poljoprivrednih proizvođača u visini do 30% stvarnih troškova sudjelovanja na edukaciji po pojedinom polazniku, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

– da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina,
– da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu,
– da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
– da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem u gradu Kninu,
– da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina.

POTPORE U PČELARSTVU

Potpora Grada Knina odobrit će se korisniku za unapređenje pčelarske proizvodnje sufinanciranjem troškova prihrane pčelinjih zajednica.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

– da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina,
– da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu,
– da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
– da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem u gradu Kninu.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

POTPORA KAPITALNIM ULAGANJIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE

Gradska potpora odobrit će se korisniku za izvršena kapitalna ulaganja u sektoru biljne proizvodnje.

Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji ima za cilj povećanje proizvodnje, poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje novih tehnologija kroz aktivnosti sufinanciranja nabavke mehanizacije, opreme i postavljanje plastenika, sve vezano za proizvodnju povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja.

Investicijska potpora za kapitalna ulaganja odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje ispunjava sljedeće uvjete: da se korisnici bave proizvodnjom povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenoj površini većoj od 0,3 ha, odnosno ukoliko se uzgoj vrši u plastenicima- površina plastenika mora biti najmanje 200 m 2, te da je ulaganje izvršeno u novu mehanizaciju, opremu i plastenike.

Potpora se dodjeljuje za dio iznosa dokumentiranih troškova prihvatljivih za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje do 30% nabavne cijene po priloženom računu, odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kn po korisniku.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

– da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina,
– da navedenu djelatnost obavlja na području grada Knina,
– da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu,
– da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
– da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem u gradu Kninu.

POTPORE ZA POVEĆANJE STOČNOG FONDA

Cilj mjere je unaprjeđenje kvalitete mesa i mlijeka sufinanciranjem stočarske proizvodnje, odnosno priznavanjem dijela nastalih troškova provedbe obvezne – zakonski propisane higijensko-zdravstvene zaštite.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

– da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina,
– da navedenu djelatnost obavlja na području grada Knina,
– da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu,
– da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
– da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem u gradu Kninu. Potpora se dodjeljuje za dio iznosa dokumentiranih troškova prihvatljivih za potporu do 30% nabavne cijene po priloženom računu, odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kn po korisniku

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za svaku od mjera potpore u poljoprivredi u 2015. godini, uz javni poziv priložen je i obrazac zahtjeva koji se mora vlastoručno popuniti i potpisati, a na istom su navedeni svi popratni dokumenti koji se moraju priložiti uz isti.

Obrasci zahtjeva po pojedinoj mjeri i obrazac Izjave o nekorištenju drugih izvora sufinanciranja mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina ili na web stranici Grada Knina www.knin.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/ 664 425 ili 022/664 424.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je od dana objave na web stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina i traje do utroška sredstava, odnosno do 15. prosinca 2015. godine.

DOSTAVA ZAHTJEVA

Zahtjev se može dostaviti putem pošte ili osobno predati u pisarnici Grada Knina.

Grad Knin
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
Franje Tuđmana broj 2
22 300 Knin
Potpore u poljoprivredi za 2015. godinu

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Nikola Blažević dip.iur.

KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 2182/10-02-15-1
U Kninu, 19. listopada 2015. godine

potpore – dokumentacija