Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva

Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva

GRADONAČELNIK
KLASA: 610-01/21-01/4
URBROJ: 2182/10-02-21-1
Knin, 21. siječnja 2021.

Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), gradonačelnik Grada Knina  raspisuje

JAVNI  POZIV
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2021. godinu

I.

U Proračunu Grada Knina za 2021. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2021. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2021. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/20), u iznosima kako slijedi:
– za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 70.000,00 kuna,
– za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 400.000,00 kuna,
– za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 20.000,00 kuna.

II.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:
– razvoja civilnog društva,
– razvoja demokracije,
– rada s osobama s invaliditetom,
– humanitarne djelatnosti,
– socijalne usluge,
– brige za stare i nemoćne,
– rada s djecom i mladima s teškoćama,
– prevencije bolesti ovisnosti,
– prava branitelja Domovinskog rata,
– zaštite zdravlja,
– zaštite prava,
– zaštite okoliša,
– borbe protiv nasilja u društvu,
– kvalitete življenja.
Putem ovog Javnog poziva mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 490.000,00 kuna, okvirni broj udruga je 20, minimalni iznos donacije je 500,00 kn, a maksimalni 100.000,00 kn, ovisno o području aktivnosti udruge.

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz o ispunjavaju svih općih i glavnih kriterija propisanih točkama XIV. i XV. te posebnih kriterija za vrednovanje udruga civilnog društva propisanih točkom XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.
Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva te su od interesa za Grad Knin.
Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su upravnom odjelu Šibensko-kninske županije nadležnom za udruge podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, podnose se na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br.2   ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr
Korisnici koji su u 2020. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2021. godini, Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do zaključno s danom  22. veljače 2021. godine.
Prijave odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka:  Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina“.
Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Marko Jelić

Obrasci za prijavu: