Javni poziv za financiranje programa/projekata u kulturi

Javni poziv za financiranje programa/projekata u kulturi
GRADONAČELNIK
KLASA: 610-01/20-01/4
URBROJ: 2182/10-02-20-1

Knin, 31. siječnja 2020. godine

Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), gradonačelnik Grada Knina  raspisuje

JAVNI  POZIV
za financiranje programa/projekata javnih potreba

udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2020. godinu

 I.

U Proračunu Grada Knina za 2020. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2020. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 14/19), u iznosu od ukupno 150.000,00 kuna.

II.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:
– kulturno-umjetnički amaterizam (glazba, folklor),
– glazba i glazbeno-scenska umjetnost, suvremeni ples i pokret,
– dramske umjetnosti i kazališni amaterizam,
– filmska djelatnost,
– zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara,
– književne manifestacije,
– knjižnična djelatnost,
– muzejsko-galerijske djelatnosti,
– likovne umjetnosti i dizajn,

– zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz da ispunjavaju sve opće i glavne kriterije propisane točkama XIV. i XV. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba građana u područjima kulture te su od interesa za Grad Knin.

Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su upravnom odjelu Šibensko-kninske županije nadležnom za udruge podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

 IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana br.2   ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr.

Korisnici koji su u 2019. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2020. godini, Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do zaključno s danom 02. ožujka 2020. godine.

Prijave odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka: Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Knina“.

Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

GRADONAČELNIK

dr. sc. Marko Jelić

Obrasci za prijavu:

Prijavnica – kultura

Upute za prijavitelje – kultura

KALENDAR DOGAĐANJA 2020 – obrazac

Obrazac – Izjava o partnerstvu (ako je primjenljivo)

Obrazac – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac- Izjava o nekažnjavanju

Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja