Javno savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak

Javno savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa poreza na dohodak

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina broj 3/21 i 13/2023), Gradsko vijeće Grada Knina kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Knina.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 28. rujna 2023. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 114/23) kojim je, između ostalog, dana ovlast jedinicama lokalne samouprave da samostalno svojim odlukama određuju visine poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak.

Člankom 19.a Zakona o porezu na dohodak propisano je da Grad Knin kao grad s manje od 30.000 stanovnika može odlukom propisati nižu stopu za plaćanje poreza na dohodak u granicama od 15% do 22,40% te višu stopu u granicama od 25% do 33,60%.

Obzirom da je donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 114/23) ukinut prirez porezu na dohodak, predlaže se utvrđivanje niže porezne stope od 22,00% na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te više porezne stope od 33,00% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura, što bi omogućilo zadržavanje dosadašnje razine prihoda koji su tijekom prethodnih godina ostvarivani od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak dok bi osobna primanja građana ostala na istoj razini bez dodatnog tereta. Naime, Grad Knin je imao utvrđen prirez po stopi od 10 % te je u istom postotku predložio povećanje poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak.

Obzirom da je navedenim Zakonom povećana osnovica osobnog odbitka s 530,90 na 560,00 eura te su povećani iznosi osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji, sve to će imati utjecaj na povećanje osobnih dohodaka građana.

Slijedom toga, izrađen je prijedlog Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak.  

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak.  

Obrazloženje kraćeg trajanja savjetovanja: Savjetovanje traje kraće od 30 dana, kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: romana.stanic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak nalazi se u privitku.