Javno savjetovanje o Odluci o gradskim porezima

Javno savjetovanje o Odluci o gradskim porezima

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, br. 114/23.

Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Člankom 11. st.1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine br. 114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o gradskim porezima dužne uskladiti sa odredbama Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl.41. st.1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Odlukom o gradskim porezima Grada Knina koja je donesena na 6. sjednici Gradskog vijeća dana 13. prosinca 2021. godine, a objavljena je u „Službenom glasilu“ Grada Knina br. 14/2021. bilo je utvrđeno da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 10 % te da se porez na kuće za odmor plaća 10,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Ovim prijedlogom Odluke o gradskim porezima Grada Knina brišu se odredbe o prirezu poreza na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 2,00 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Stopa poreza na potrošnju ostaje ista (3%) kao i stopa poreza na korištenje javnih površina (10 %).

Dakle, u odnosu na navedenu odluku, nema uvođenja novih lokalnih poreza već se briše odredba o prirezu poreza na dohodak, a mijenja se stopa iznosa poreza na kuće na odmor.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak.  

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: romana.stanic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za programe EU, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa za godišnji porez na dohodak nalazi se u privitku.