Javno savjetovanje o Odluci o visini spomeničke rente

Javno savjetovanje o Odluci o visini spomeničke rente

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da su obveznici plaćanja spomeničke rente fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, osim korisnika koncesije na kulturnom dobru te fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost.

Slijedom toga, izrađen je prijedlog Odluke o visini spomeničke rente.  

Spomenička renta plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta plaća se temeljem rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, a visinu svojom odlukom propisuje Grad Knin.  

Prihod od spomeničke rente koristi se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuje se 60% u korist Grada Knina, a 40% u korist državnog proračuna.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 1. prosinca 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o visini spomeničke rente.

Obrazloženje kraćeg trajanja savjetovanja: Savjetovanje traje kraće od 30 dana, kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente, kao i kartografski prikaz kulturno-povijesne cjeline Grada Knina, nalazi se u privitku.