Obavijest i upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA

uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

 

 1. višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,
 2. vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža – 12 mjeseci.

 

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 78/18, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina.

 

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 

Opis poslova radnog mjesta:

Izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina:

 • prati i provodi odredbe propisa koji se odnose na komunalno gospodarstvo te poduzima i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom i aktima Grada,
 • vodi postupak i izrađuje rješenja o komunalnom doprinosu i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i rješava po žalbama na rješenja,
 • vodi evidenciju o obveznicima komunalnog doprinosa
 • vodi postupak i rješava po žalbama na rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, žalbama na rješenja za korištenje javnih površina i rješenja komunalnih redara,
 • sudjeluje u izradi prijedloga odluka i kriterija za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada kao i drugih odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva i nadležnosti odjela
 • poduzima sve pravne radnje za prisilnu naplatu prihoda od imovine Grada.
 • obavlja poslove u svezi pripreme i sređivanja relevantne dokumentacije za izradu preporuka za stambeno zbrinjavanje,
 • priprema dokumentaciju i izrađuje potvrde strankama za gotovinsko/obročno plaćanje kuće ili stana, vodi evidenciju i popis stanova
 • surađuje u izradi i održavanju baze podataka o namjeni, uvjetima i načinu korištenja gospodarskih, komunalnih i drugih objekata i nekretnina,
 • sudjeluje u izradi izvješća u nadležnosti odjela,
 • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

Podaci o plaći:

Bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta iznosi 1,90, a utvrđen je Odlukom o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18).

Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina iznosi 3.440,00 kuna bruto, a utvrđena je Odlukom gradonačelnika Grada Knina,  KLASA: 120-01/18-01/4, URBROJ: 2182/10-02-18-1 od 30. travnja 2018. godine.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja rada na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:

–  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,

–  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave,

–  osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–  osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,

28/01,  41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14),

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17),
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18),
 5. Zakon o postupanju o nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17)
 6. Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
 8. Statut Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst).
 1. VJEŽBENIK ZA OBAVLJANJE VJEŽBENIČKE PRAKSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA VIŠEG REFERENTA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis poslova radnog mjesta:

Izvod iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina:

 • organizira i nadzire obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javnoprometnih pješačkih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje,
 • prati i kontrolira trošenje ugovorenih sredstava i rokove održavanja komunalne infrastrukture,
 • predlaže mjere za poboljšanje uređenja javnoprometnih površina i prometne signalizacije na gradskim prometnicama
 • vodi i ažurira bazu podataka o nerazvrstanim cestama, vodi katastar javne rasvjete, izrađuje troškovnike i drugu tehničku dokumentaciju za održavanje komunalne infrastrukture,
 • priprema odobrenja za prekopavanje javnih površina i vrši nadzor nad sanacijom javnih površina,
 • priprema podatke i sudjeluje u izradi programa održavanja i programa gradnje komunalne infrastrukture i izvješća o izvršenju programa
 • sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije za povjeravanje komunalnih djelatnosti temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te radi na planiranju i provođenju projekata
 • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika

Podaci o plaći:

Bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta iznosi 1,50, a utvrđen je Odlukom o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18).

Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina iznosi 3.440,00 kuna bruto, a utvrđena je Odlukom gradonačelnika Grada Knina,  KLASA: 120-01/18-01/4, URBROJ: 2182/10-02-18-1 od 30. travnja 2018. godine.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja rada na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:

–  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,

–  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave,

–  osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–  osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,

28/01,  41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14),

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17),
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18),
 5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,  158/1392/1464/15, 108/17),
 6. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17),
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
 8. Statut Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst).

Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internetskoj stranici „Narodnih novina“ i ,,Službenog vjesnika Šibensko-kninske  županije“ i „Službenog glasnika Grada Knina“.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje prijava da u prijavi navedu broj telefona na koji, u slučaju potrebe,  mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest i upute kandidatima