Obavijest podnositeljima zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu

Zbog proširene dezinformacije da Grad Knin prikuplja zahtjeve za dodjeljivanjem novčanih pomoći onih građana koji su slabog imovinskog statusa te istima udovoljava, ovim putem obavještavamo sve građane s područja grada Knina kako prednje navedeno nije točno, radi čega smo zbog velikog broja neosnovanih zahtjeva koji svakodnevno pristižu prinuđeni iste odbijati i time nepotrebno korespondirati s građanima.

Naime, Grad Knin već dugi niz godina prilikom donošenja Proračuna na godišnjoj razini donosi  Program socijalnih davanja na području Grada Knina, kojim programom se u Proračunu Grada planira stavka pomoći egzistencijalno najugroženijim građanima Grada Knina, ali samo i isključivo uz ispunjenje uvjeta i pretpostavi propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14 – dalje: Zakon).   

Sukladno Zakonu, jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada, također može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi. Jednokratna naknada može se priznati korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu. 

Zaključkom gradonačelnice Grada Knina KLASA: 551-06/14-01/3, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 26. svibnja 2014. godine određeni su uvjeti i način dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim građanima. Zahtjev za ostvarivanje jednokratne naknade podnosi se nadležnom upravnom tijelu Grada Knina za poslove socijalne skrbi. Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik razmatra podnesene zahtjeve, ocjenjuje ispunjavanje uvjeta te utvrđuje prijedlog za dodjelu sredstava za svaki slučaj pojedinačno, sukladno zakonskim kriterijima  i raspoloživim sredstvima. Na temelju prijedloga Povjerenstva, unesenog na Zapisnik, gradonačelnik odlučuje o zahtjevima za ne/dodjelu jednokratnih naknada rješenjem. Korisnik može ostvariti jednokratnu naknadu tijekom proračunske godine najviše jedan put, u vremenskom periodu koji nije kraći od 12 mjeseci uzastopno, u najvišem ukupnom iznosu do 500,00 kuna.   

Budući da se jednokratne naknade dodjeljuju do iskorištenja sredstava koja su za tu namjenu osigurana u Proračunu Grada Knina za tekuću proračunsku godinu ( a riječ je o iznimno ograničenim novčanim sredstvima), umoljavaju se svi građani Grada Knina da se solidariziraju s onima kojima je pomoć najpotrebnija.