Odluka o dodjeli potpora za sufinanciranje adaptacije stanova

Odluka o dodjeli potpora za sufinanciranje adaptacije stanova

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o dodjeli potpore za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2023. godinu.

Odluka je donesena sukladno pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora i po Odluci Povjerenstva za rješavanje prigovora, KLASA: 402-05/23-01/11, URBROJ: 2182-10-02/1-23-47 od 9. listopada 2023.