Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2019. godini, KLASA: 610-01/19-01/4, URBROJ: 2182/10-02-19-28, od 8. ožujka 2019. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 12. ožujka 2019. godine, donosi

 

O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga

civilnog društva u 2019. godini

 Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2019. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2019. godinu, KLASA: 610-01/19-01/4, URBROJ: 2182/10-03-19-1, od 16. siječnja 2019. godine, moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa, utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), u iznosima kako slijedi:

  • za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 60.000,00 kuna,
  • za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 360.000,00 kuna,
  • za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 10.000,00 kuna.

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina – program 1011 – Razvoj civilnog društva (pozicija R0030,38119; pozicija R0031,38119 i pozicija R0233, 38119) i ista se odobravaju korisnicima kako slijedi:

 

R.br.                            Naziv udruge Iznos u kunama
1. EKOLOŠKA UDRUGA „KRKA“ KNIN 20.000,00
2. UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA KNINA 15.000,00
3. UDRUGA ZVONIMIR 7.000,00
4.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KNIN

200.000,00
5. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SVETI BARTOLOMEJ“ KNIN 55.700,00
6. ZAJEDNICA HRVATA BIH, ŠKŽ 7.000,00
7. OBRAZOVNO-KULTURNA UDRUGA „PORTA“ 2.300,00
8. ŠKUGL „DINARA-KNIN“ 8.000,00
9. UDRUGA „NAŠE OGNJIŠTE“ 20.000,00
10. UNHR „SINOVI OLUJE“ 10.000,00
11. MK „OLUJNI JAHAČI“ KNIN 15.000,00
12. UDRUGA PRIPADNIKA HVO-A 8.000,00
13. HVIDR-A KNIN 19.000,00
14. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA HVO-A KNIN 7.000,00
15. UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA „KNINSKA BOJNA“ ŠKŽ 15.000,00
16. UDRUGA PRVI HRVATSKI REDARSTVANIK, PODRUŽNICA ŠKŽ 11.000,00
17. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SVETI BARTOLOMEJ“ KNIN 10.000,00

 

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2019. godinu, namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva od interesa za Grad Knin, koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom, te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

 

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

 

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini