Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2022. godini

Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2022. godini

Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2021. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2022. godinu (KLASA: 230-01/22-01/2, URBROJ: 2182-10-02-22-1 od 28. veljače 2022., dalje u tekstu: Javni natječaj) moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa, utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2022. godinu, u iznosima kako slijedi:

  • za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 70.000,00 kuna,
  • za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 400.000,00 kuna,
  • za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 20.000,00 kuna.

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2022. godini