Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina za 2022. godinu

Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina za 2022. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2022. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 1.340.000,00 kuna, od čega je iznos od 150.000,00 kuna namijenjen za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane Javim natječajem za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2022. godinu (KLASA: 230-01/22-01/3, URBROJ: 2182-10-02-22-1 od 28. veljače 2022. godine, dalje u tekstu: Javni natječaj).

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi