Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2020. godinu donio je Odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2020. godini.

Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2020. godinu je u iznosima kako slijedi:

– za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 70.000,00 kuna,
– za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 500.000,00 kuna,

– za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 20.000,00 kuna.

Raspored odobrenih sredstava po pojedinom korisniku nalazi se u Odluci.

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva