Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2020. godinu, donio je Odluku o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge i ustanove u kulturi Grada Knina za 2020. godinu.

U Proračunu Grada Knina za 2020. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 1.975.000,00 kuna, od čega je iznos od 150.000,00 kuna namijenjen za projekte i programe kulturnih subjekata koji su  ispunili uvjete propisane javim pozivom za financiranje javnih potreba u području kulture.

Raspodjela sredstva za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane javim pozivom za financiranje javnih potreba u području kulture nalaze se u Odluci:

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi za 2020.