Odluke o dodjeli sredstava udrugama u kulturi i udrugama civilnog društva

Odluke o dodjeli sredstava udrugama u kulturi i udrugama civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2021. godinu i Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2021. godinu, donio je odluke o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva i udruga i ustanova u kulturi u 2021. godini: