[OGLAS] Obavjest i upute kandidatima uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

[OGLAS] Obavjest i upute kandidatima uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/19-01/2

URBROJ: 2182/10-04-19-4

Knin, 28. veljače 2019. godine

OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, objavljenog dana 28. veljače 2019. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 

Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/18, 7/18, 13/18 i 1/19):

 

Ispostavlja izlazne račune po svim osnovama i naknadama, vrši evidenciju istih u poslovnim knjigama (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 40%).

Vodi računa o naplati  potraživanja po osnovu izdanih računa u prvom stupnju. Vrši redovan obračun kamata, izrađuje i dostavlja opomene za neizvršena plaćanja te poduzima sve o potrebne predradnje za naplatu istih u prvom stupnju, o istim pravodobno izvještava pročelnika i voditelja odsjeka. U slučaju neplaćanja izrađuje pregled dužnika, pravi izlist kartica za pokretanje postupaka prisilne naplate te sve dostavlja nadležnom upravnom tijelu na daljnje postupanje (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 20%). Zaprima ulazne račune, obavlja poslove urednog likvidiranja dokumentacije te knjiži iste u salda-konti dobavljača. Vrši usklađenja s dobavljačima i brine o redovnom izmirenju obveza grada (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 30%). Vodi blagajničko poslovanje te operativno kontaktira s FINA-om (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 5%). Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 5%).      

 

Podaci o plaći:

Bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,35 utvrđenog u članku 2. Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18) i osnovice za izračun plaće utvrđene u iznosu od 3.750,00 kuna u članku 1. Odluke o utvrđivanje osnovice za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 13/18), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja rada na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:

–  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,

–  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa,

–  osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–  osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

 

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 137/15123/17),

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalnoj) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
  5. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17),
  6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
  7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17).
  8. Statut Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13; „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18).

 

Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internetskim stranicama: www.nn.hr, www.knin.hr/sluzbeno-glasilo/ i sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90.

 

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

                                   

                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                       Kristina Perić, struč.spec.oec.

 

 

Obavijest i upute kandidatima