[OGLAS] Za prijam u službu na radno mjesto: “Referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove”

[OGLAS] Za prijam u službu na radno mjesto: “Referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove”

 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,

GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

KLASA: 112-03/19-01/2

URBROJ: 2182/10-04-19-1

Knin, 27. veljače 2019. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na temelju članka 18. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2., a u vezi članka 19. stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, na radno mjesto: referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do njenog povratka na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Služba na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

Osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu osobe moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– srednja stručna sprema ekonomske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto,

– poznavanje rada na računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državnoj službi, javnoj službi, radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima naprijed navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu prebivališta, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, uz obvezan vlastoručni potpis.

 

Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi i struci (svjedodžba),
 4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na oglas),
 5. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima s traženom strukom, koji mora sadržavati podatke o vrsti poslova koje je osoba obavljala, s kojim stručnom spremom i strukom te u kojem razdoblju (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokument kojim to dokazuje), a koje iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 15. ZSN (izdano u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na oglas),
 7. vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN, ovjerena kod javnog bilježnika u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na oglas,
 8. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba),
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, potvrda ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika. Ako osoba uz prijavu priloži isprave u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin, u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „oglas za prijam u službu referenta – ne otvaraj“.  Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina  (ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  1 kat, ured 20).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Oglasni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju  mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13-pročišćeni tekst, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da nakon provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristila te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), a pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i koje u tom slučaju imaju prednost.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglas, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod prijma u službu u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglas nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru biti će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata također će biti objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

PROČELNICA

                                                                                   Danijela Merša, univ.spec.oec.

 

[OGLAS] Za prijam u službu na radno mjesto: “Referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove”