Plan nabave Grada Knina

Na temelju članka 20. stavka 1., Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Knina donosi:

PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2015. GODINU 
i

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 113/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Knina donosi: 

PLANA NABAVE GRADA KNINA – BAGATELNA NABAVA ZA 2015. GODINU

Dokumenti se nalaze u privitku.
Plan_nabave_2015