PODATCI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA  GRADA  KNINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. – 31.12. 2017. GODINE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN, br.25/13 i85/15) u privitku se nalaze podatci o sklopljenim ugovorima Grada Knina  01.01.2017. – 31.12. 2017. godine.

Tablica ugovora sklopljenih u 2017. godini