Postavljeni komposteri na kninskom groblju

U slopu projekta “Centralizirano i decentralizirano kompostiranje u Kninu”  koji provodi Ekološka udruga “Krka” Knin u partnerstvu sa gradskom tvrtkom “Čistoća i zelenilo” d.o.o, danas je na gradsko groblje u Kninu postavljeno pet kompostera, a sve s ciljem smanjenja količine biootpada na odlagalištima.

 

Zaposlenici udruge educirali su zaposlenike gradskog groblja o pravilnom načinu kompostiranja kako bi se u konačnici dobila korisna sirovina. Na svaki komposter su postavljene kratke upute o kompostiranju, te o vrstama “dozvoljenog” i “nedozvoljenog” otpada.

Ovim putem molimo građane da u kompostere odlažu isključivo biootpad ( cvijeće i sl).

Projekt financira Fond za zaštitu okoliša a sufinancira Grad Knin.