Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/16) Odbor za javna priznanja Grada Knina objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina.

 

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja i predlaganja dodjele, uz odgovarajuće obrazloženje, imaju: građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

 

Pozivaju se zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja javnog priznanja i suglasnošću predloženog kandidata dostave do 1. travnja 2016. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom «ne otvaraj» na adresu:

 

      GRADSKO VIJEĆE GRADA KNINA

     Odbor za javna priznanja Grada Knina

              Franje Tuđmana br. 2

                                                                         22300 KNIN

 

Tekst javnog poziva dostupan je u privitku.

PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA KNIN