Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Grada Knina

Temeljem članka 11. Odluke o priznanjima Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09) Odbor za priznanja Grada Knina objavljuje P O Z I V  ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KNINA

 

  1.          U povodu blagdana Sv. Ante, 13. lipnja, Dana Grada Knina, Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja Grada pravnim i fizičkim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Knina, a posebice za iznimne uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i drugih javnih djelatnosti, športa, tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
  2.               Sukladno Odluci Gradskog vijeća o priznanjima Grada Knina, javna priznanja Grada Knina su:
  3. Počasni građanin Grada Knina,
  4. Nagrada Grada Knina za životno djelo,
  5. Nagrada Grada Knina,
  6. Plaketa Grada Knina i
  7. Grb Grada Knina.

III.             Poticaj za dodjelu priznanja iz točke II. ovog poziva, uz odgovarajuće obrazloženje, mogu dati: trgovačka društva, ustanove, političke stranke, te druge organizacije i udruge, kao i građani.

 

  1. Pozivaju se zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja priznanja i suglasnošću predloženog kandidata dostave do 1. svibnja 2015. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom «ne otvaraj» na adresu:

 GRADSKO VIJEĆE GRADA KNINA

     Odbor za priznanja Grada Knina

  1. Franje Tuđmana br. 2

                    22300 KNIN