Proveden postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 03/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina proveo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina. Temeljem provedenog postupka donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina. Odluka se nalazi u privitku obavijesti.

GUP – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš