Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. godini, od 1. kolovoza 2018. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 10. kolovoza 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga

civilnog društva u 2018. godini

 

I.

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba udruga civilnog društva u ukupnom iznosu od 442.450,00 kuna, od kojih je ostalo neraspoređeno ukupno 171.550,00 kuna.

Od ukupnog iznosa sredstava planiranih Programom Grada Knina u 2018. godini za rad udruga civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom od 320.000,00 kuna, raspoređeno je 200.000,00 kuna te je preostali iznos za raspodjelu  120.000,00 kuna.

Za braniteljske udruge tijekom 2018. godine predviđena su sredstva u  iznosu od   47.700,00 kuna, od kojih je ukupno raspoređeno 29.150,00 kuna te je preostali iznos za raspodjelu 18.550,00 kuna.

Za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja tijekom 2018. godine predviđena su sredstva u  iznosu od  64.750,00 kuna, od kojih je ukupno raspoređeno 41.750,00 kuna  te je preostali iznos za raspodjelu 23.000,00 kuna.

Za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina – program 01 – Potpore udrugama civilnog društva (pozicija R0029,38118; pozicija R0030,38119 i pozicija R0031,38119) i ista se odobravaju korisnicima kako slijedi:

 

R.br.                            Naziv udruge Iznos u kunama
1.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KNIN

120.000,00
2.

UDRUGA PRVI HRVATSKI REDARSTVENIK

PODRUŽNICA ŠIBENSKO-KNINSKA

                11.850,00

 

3.

UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA

„KNINSKA BOJNA“

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 

6.700,00

4. LOVAČKA UDRUGA „DINARA“ KNIN 23.000,00

II.

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2018. godinu, namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva od interesa za Grad Knin, koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom, te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

 

                                                                                      

                                                                                                      GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

Odluka gradonačelnika 10.8.2018.