Slavko Matić

Slavno Matić, akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva

Umirovljeni redoviti prof. Šum. fakulteta u Zagrebu, doktor honoris causa Mendelovog poljoprivrednoga i šumarskog Sveučilišta u Brnu (Češka) i Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka), jedan od osnivača i prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog šumarskog društva.

Akademik Slavko Matić, prof. emeritus, doktor honoris causa, rođen je 20. siječnja 1938. godine u Livnu. Pučku školu i gimnaziju završio je u obiteljskom zavičaju Kninu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine. Od 1963. o 2003. godine, kada je umirovljen, radio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine obranivši temu »Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)«. Doktorirao je 1980. godine na istom Fakultetu obranivši disertaciju »Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru«.

Za redovitoga profesora izabran je 1986. godine. Godine 1991. ponovno je izabran u isto zvanje, a 1997. godine je stekao trajno zvanje redovitoga profesora. Za profesora emeritusa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2004. godine.

Godine 2000. dodijeljeno mu je počasno zvanje doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu. Istovrsno zvanje dodijeljeno mu je 2003. godine na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu, Slovačka.

Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Predsjednik je znanstvenoga vijeća HAZU za poljoprivredu i šumarstvo te voditelj akademijina Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. Redoviti je član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti od 1997.

U dva mandata biran je za dekana (1992., 1994. – 1996.), a u tri mandata za prodekana Šumarskoga fakulteta (1982. – 1984., 1984. – 1986., 1990. – 1992.). Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta (1997. – 2003.) i predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta (1986. – 2003.).

Znanstvena djelatnost
Područje znanstvenoga rada akademika Slavka Matića je unutar znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, grana uzgajanje šuma. U svom znanstvenom i nastavnom radu provodi i afirmira temeljna načela »Zagrebačke škole uzgajanja šuma«.

Na originalan je način odredio intenzitet proreda u regularnim šumama, afirmirao u šumarskoj struci trajno opredjeljenje za prirodno pomlađivanje, prirodnu strukturu i prirodne, raznolike i stabilne šume, predložio je novi pristup u gospodarenju niskim šumama (panjačama), definirao ulogu pionirskih vrsta drveća listača i četinjača kod povratka prirodnih šuma na degradirana staništa, dao prijedlog o uzgajanju kontejnerskih sadnica hrastova s posebnim naglaskom na vrstu kontejnera, supstrat i vrijeme sadnje, odredio optimalan broj biljaka i količinu sjemena za prirodnu i umjetnu obnovu te pošumljavanje, prezentirao novi pristup u gospodarenju ritskim šumama, dao originalno rješenje kod izlučivanja sjemenskih sastojina i sjemenarske politike glavnih vrsta drveća.

Rezultati njegovih istraživanja našli su neposrednu primjenu u domaćoj i inozemnoj praksi. Neki su ugrađeni u podzakonske akte Zakona o šumama Republike Hrvatske (Pravilnik o uređivanju šuma). Vodio je mnoge znanstvene projekte, od čega su tri financirana od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske od 1992. godine. Objavio je preko 200 znanstvenih i ostalih tekstova.

Nastavna djelatnost
Akademik Slavko Matić za asistenta iz kolegija Uzgajanje šuma izabran je 1963. godine. Na tom je kolegiju biran od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju.

Predavao je i predmet Osnove šumarstva na Drvno-tehnološkom odjelu. Među zaslužnima je za uspostavu Nastavno-pokusnog šumskog objekta Šumarskoga fakulteta na otoku Rabu koji uključuje 100 ha šume i zgradu za boravak studenata. U razdoblju 1986. – 2003. upravljao je Nastavno-pokusnim šumskim objektom Zagreb s 900 ha šuma i 4 objekta gdje studenti obavljaju terensku nastavu i gdje se obavlja znanstveni rad, s tri rasadnika za hortikulturne i šumske vrste drveća sa staklenicima u kojima studenti obavljaju vježbe i terensku nastavu i gdje se obavljaju znanstvena istraživanja. U istom razdoblju bio je predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta koji neposredno rukovodi sa svih 5 nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 3000 ha šuma i 8 objekata, koji su opremljeni za boravak studenata tijekom terenskih nastava i znanstvenika za vrijeme istraživanja.

Bio je voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija Uzgajanje šuma, gdje je predavao 2 redovita predmeta i 5 obveznih izbornih predmeta. Na ostalim usmjerenjima poslijediplomskoga znanstvenoga i stručnih studija na Šumarskom fakultetu predavao je 5 redovitih i 1 obvezni izborni predmet. Vodio je dva usmjerenja poslijediplomskog stručnog studija (specijalizacija) na šumarskom fakultetu: Uzgajanje prirodnih sastojina i Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture.

Bio je mentor 8 doktoranata, 27 magistranata i približno 300 diplomskih radova te član brojnih povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova.

Stručna i međunarodna djelatnost
Akademik Slavko Matić sudjelovao je u rješavanju stručnih problema, posebno vezanih za područje uzgajanja šuma u šumarskoj privredi. Radio je u velikom broju povjerenstava te bio aktivan u praktičnom rješavanju problema od sušenja i propadanja šuma do izradbe elaborata i projekata glede utjecaja značajnih zahvata u prostoru (elektroprivreda, vodoprivreda i dr.) na šumske ekosustave. Aktivno je sudjelovao u izradi eleborata FAO i Svjetske banke za realizaciju kredita zbog obnove primorskih šuma.

Bio je koordinator izradbe šumarske komponente za »Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime (UNFCCC)«, a također je koordinator provedbe za Republiku Hrvatsku rezolucije pod nazivom »Smjernice za potrajno gospodarenje europskim šumama«.

Razvio je intenzivnu i plodnu međunarodnu suradnju sa šumarskim znanstvenim institucijama u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Estoniji, Sloveniji. Član je međunarodnog projektnog tima i uredništva za izradu monografije o poplavnim šumama Europe. Bio je predstavnik Hrvatske u IUFRO International Council i u European Forest Institute. Povjerena mu je organizacija IUFRO kongresa o hrastu 2000. godine u Zagrebu. Aktivni je sudionik na brojnim simpozijima, kongresima i sastancima IUFRO, PRO SILVA, ALPE ADRIA, IUFRO sekcije profesora uzgajanja šuma i drugih šumarskih organizacija.

Društvena aktivnost, odlikovanja i priznanja
Akademik Slavko Matić 2010. izabran je za počasnog člana Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. Od 1992. do 2002. podpredsjednik je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo HAZU te predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva od 1993. – 2006. razdoblju od 2000. do 2003. član je Znanstvenog područnog vijeća za biotehničke znanosti te Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti od 1990. do 1996. Od 1994. do 2002. član je Odbora za evidenciju i unapređenje kadrova senata Sveučilišta u Zagrebu i koordinator Almae Matris Alumni Croaticae za Šumarski fakultet. Član je povjerenstva za poslijediplomsku nastavu Šumarskoga fakulteta od 1986. do 2003.), član IUFRO (International Union of Forest Research Organization) international council od 1996. do 2000., koordinator je grupe IUFRO 8.01.08 – Floodplain forest ecosystems od 2001. do 2006., predstavnik Hrvatske u EFI (European Forest Institute) international council od 1998. do 2003.), te član U. O. »Hrvatske šume« p. o. Zagreb od 1990. do 1995. kao i član Upravnoga vijeća Instituta za jadranske kulture i melioracije krša u Splitu od 1998. do 2001.

Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 28. svibnja 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti i Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića, za osobite zasluge u gospodarstvu.

Preuzeto sa stranice: www.sumari.hr