Obavijest o otkazivanju javne rasprave i obustavljanju postupka izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Obavijest o otkazivanju javne rasprave i obustavljanju postupka izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava zainteresiranu javnost da se otkazuje Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina koja je bila planirana od  1. travnja 2019. godine do 12. travnja 2019. godine.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene u kojem je utvrđeno da je za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U okviru navedenog postupka izrađena je Strateška studija koja je poslana na mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koje nije dalo pozitivno mišljenje na Stratešku studiju pa Povjerenstvo za stratešku procjenu nije moglo donijeti mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije što je uvjet da bi se Strateška studija mogla uputiti na javnu raspravu. Obzirom da je zakonom propisano da se javna rasprava za nacrt plana i za stratešku studiju provodi istovremeno, nije moguće provesti niti javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina pa se postupak mora obustaviti.

Slijedom svega navedenog, gradonačelnik Grada Knina donio je Zaključak o obustavljanju postupka izrade Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Zaključak se nalazi u privitku ove obavijesti.

Zaključak