STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA (III) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KNINA

Gradonačelnik Grada Knina dana 30. travnja 2018. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Grad Knin je prethodno proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u kojemu je utvrđeno da izmjene i dopune prostornog plana mogu imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

U skladu s prethodno navedenim, za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u okviru kojega će se provesti i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prvi korak u postupku strateške procjene je određivanje sadržaja strateške studije te je Grad Knin tijelima i osobama određenim posebnim propisima uputio zahtjev za dostavu mišljenja o sadržaju strateške studije koje su spomenuta tijela i osobe dužni dostaviti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Sukladno članku 8. stavku 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), pozivamo javnost da u tijeku postupka određivanja sadržaja strateške studije dostave mišljenja, primjedbe i prijedloge, na adresu Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku.

Strateška procjena – ODLUKA